Bảo Trì, Bảo Dưỡng Hệ Thống

Đối với hệ thống đang hoạt động, PCCC VFS cử đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp đảm bảo duy trì vận hành hệ thống theo đúng kỹ thuật, giảm thiểu khả năng hư hỏng giúp hiểu quả hơn trong công việc vận hành của công ty